ගතවු දිනයේ ආසාදිතයින් හමුවු ප්‍රදේශ මෙන්න

ඊයේ දිනයේ මෙරටින් නව ආසාදිතයින් 2,028 දෙනෙකු අලුතින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව වැඩිම ආසාදිතයින් පිරිසක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී තිබෙන අතර එම ගණන 307 ක්.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 302 දෙනෙකු කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 253 දෙනෙකු, වාර්තා වී තිබෙනවා. ආසාදිතයින් හමුවු ප්‍රදේශ පහතින්,