සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවට තවත් එකතු කිරීම් කිහිපයක්

සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමෙන් පසු ජනතාව කටයුතු කළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ඊයේ මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කළ අතර අද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය එකී මාර්ගෝපදේශ සඳහා තවත් එකතු කිරීම් කිහිපයක් සිදු කළා.