පළාත් තුළ පෞද්ගලික බස් ධාවනය අද සිට ඉහළට

පළාත් තුළ පෞද්ගලික බස් ධාවනය අද සිට ඉහළ දමා ඇති බව ජාතික ප්‍රවාහන කොමිසන් සභාව සදහන් කරනවා.