තවත් ප්‍රදේශයක් හුදකලා බවින් නිදහස් කෙරේ

තවත් ප්‍රදේශයක් හුදකලා බවින් නිදහස් කර තිබෙනවා. අදාල ප්‍රදේශය පහතින්,