විදෙස් සංචාරකයින්ට PCR කිරීමට මධ්‍යස්ථානයක්

විදෙස් සංචාරකයින් සඳහා කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ PCR පරීක්ෂණ සිදුකිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.