තලේබාන් සංවිධානයේ නායකයින් අතර මත ගැටුමක්

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ නව රජය පිහිටුවීම පිළිබද තලේබාන් සංවිධානයේ නායකයින් අතර මත ගැටුමක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ජනපති මන්දිරයේදී එය සිදුව ඇතැයි තලේබාන් සංවිධානයේ උසස් නිලධාරියෙකු බී.බී.සී.යට පවසා තිබෙනවා.