කළුතර බන්ධනාගාරයට විසිකළ තහනමි ද්‍රව්‍ය ඇතුලත් පාර්සලය

කලුතර බන්දනාගාරයේ D අංශයට තහනමි ද්‍රව්‍ය ඇතුලත් පාර්සලයක් විසිකිරිමට පුද්ගලයෙකු පැමින ඵම තහනමි දුව්‍ය ඇතුලත් පාර්සලය D අංශය තුලට විසිකරනවා ආයතනයේ ccTv කැමරා පද්ධතියට නිරික්ෂණයවිමත් සමගම වහා කුියාත්මකවු ක්ෂේත්‍ර සේවා හා අවිඅංශයේ නිලධාරීන් එම තහනමි ද්‍රව්‍ය ඇතුලත් පාර්සලය අත් අඩංගුවට ගත් අතර පාර්සලය රැගෙන ආ පුද්ගලයා පසු පස නිලධාරීන් හඔාගියමුුත් ඔහු අඩංගුවට ගැනීමට නොහැකි විය.

එම පාර්සලය තුළ තිබි හෙරෝයින් පැකටි 68 , මත් කරල් 13 , දුමිකොළ 10 , ජංගම දුරකතන 03, ජංගම දුරකතන චාජර් 02 අත් අඩංගුවට ගත් අතර එම මත්ද්‍රව්‍ය සහ අනෙකුත් තහනමි දුව්‍ය ඉදිරි කටයුතු සදහා කලුතර උතුර පොලිස් ස්ථානය වෙත භාරදිමට කටයුතු කර තිබෙනවා.