යුධ හමුදාව විසින් අද ක්‍රියාත්මක කරන කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණ වැඩ සටහන

යුධ හමුදාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණ වැඩ සටහන පැවැත්වෙන ස්ථානයන් පහතින්,