ආසාදිතයින් 882ක් සුවය ලබයි

අද දිනය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 882ක් සුවය ලබා ඇති අතර ඒ අනුව මෙරට සුවය ලැබු සමස්තය 435,022 ක් දක්වා ඉහළගොස් තිබෙනවා.