ඕක්ලන්ඩ් තවදුරටත් වැසේ

නවසීලන්තයේ ඕක්ලන්ඩ් නගරය තවත් සති 2ක කාලයක් වසා තැබීමට එරට අගමැතිනී ජසින්ඩා ආර්ඩන් තීරණය කර තිබේ.