රිය අනතුරකින් 15 හැවිරිදි දරුවෙකු ජීවිතක්ෂයට

සෙට්ටිකුලම, මැදවච්චිය – මන්නාරම මාර්ගයේ මුදලියාකුලම් ප්‍රදේශයේ දී සිදු වු රිය අනතුරකින් 15 හැවිරිදි දරුවෙකු මිය ගොස් තිබේ.