කර්මාන්තශාලාවක ගින්නක් හටගනී

Share

අත්තනගල්ල, ඌරාපොළ ප්‍රදේශයේ පිහිටි පුද්ගලික කර්මාන්තශාලාවක විශාල ගින්නක් හට ගෙන තිබුණා. ගින්නට හේතුව සොයා පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි..

Read more

Local News