ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීමේ එක්දින සේවාව යළි ආරම්භ කිරීමට තීරණයක්

ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීමේ එක්දින සේවාව යළි ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මේ අනුව ලබන 25 වැනිදා සිට මෙම එක් දින සේවා ආරම්භ කිරීමට තීරණය කළ බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව වැඩි දුරටත් සදහන් කරනවා.