පළාත් තුළ දුම්රිය ධාවනය ලබන 25 වෙනිදා සිට

පළාත් තුළ දුම්රිය ධාවනය ලබන 25 වෙනිදා සිට ආරම්භ කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරනවා.