වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ජලාශ රැසක ජල මට්ටම උපරිමයට

පවතින වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ප්‍රධාන ජලාශ රැසක ජල මට්ටම උපරිම මට්ටම දක්වා ළගා වී ඇති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ප්‍රධාන ජලාශ 73 න් 30 කට අධික ප්‍රමාණයක ජල ධාරිතාව 70%ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ඩී. අබේසිරිවර්ධන මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Previous articleICC ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල වනිඳු අංක එකට එයි
Next articleඡන්දහිමියන්ට පණිවිඩයක්