ආසාදිතයින් 442ක් සුවය ලබයි

Share

කොවිඩ් -19 ආසාදිතයින් 442ක් සුවය ලබා ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Read more

Local News