ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 15ක් දිවයිනට

ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 15ක තොගයක් රැගෙනවිත් තිබේ.

මෙරට එන්නත්කරණ වැඩසටහනේ තෙවන එන්නත් මාත්‍රාව වශයෙන් අදාළ එන්නත් ලබාදීමට නියමිතය.