පොහොර ගැටලුව පිළිබද පාර්ලිමේන්තුවේ දැක්වූ අදහස්

මේ අතර අද පෙරවරුවේ ජනාධිපතිවරයා සමග පැවති පොහොර පිළිබද සාකච්ඡාවේදී ගනු ලැබූ තීරණ සහ නැනෝ නයිට්‍රජන් පොහොර ගෙන්වීමේදී සිදු වූ බව කියන වංචාවන් ඇතුළු කෘෂිකර්මාන්තයේ ඉදිරිය පිළිබදව ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානය යොමු වුණා.