ස්වීඩනයේ ප්‍රථම කාන්තා අගමැතිනිය පත් වී, පැයක් තුළ ඉල්ලා අස් වෙයි

ස්වීඩනය

ස්වීඩනයේ ප්‍රථම කාන්තා අගමැතිනිය පත් වී, පැයක් තුළ ඉල්ලා අස් වී තිබෙනවා.

මැග්ඩලීනා ඇන්ඩර්සන් මහත්මිය ස්වීඩන ඉතිහාසයේ පත් වූ ප්‍රථම කාන්තා අගමැතිනියයි.

ඇයට ඉල්ලා අස් වීමට සිදු වූයේ අයවැය පනත පරාජය වීම නිසයි.