සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති දෙවන දිනටත් වර්ජනයේ

සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති

සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති 16 ක් ආරම්භ කළ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අද දෙවන දිනටත් ක්‍රියාත්මකයි.

මෙම වර්ජනය නිසා අද දිනයේත් දැඩි පීඩාවට ලක් වූයේ අසරණ රෝගී ජනතාවයි.