රජයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවන් ආරම්භ කළ වර්ජනය අද දෙවන දිනටත්

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවන්

රජයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවන් ආරම්භ කළ වර්ජනය අද දෙවන දිනටත් ක්‍රියාත්මකයි.

ඒ වසර 30ක සේවා කාලය සම්පුර්ණ කරන ලද පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවන්ට විශේෂ ශ්‍රේණි සඳහා උසස් කිරීම අත්හිටුවීම සම්බන්ධයෙන් ගෙන ඇති තීරණයට විරෝධය පාමින්.

Previous articleශ්‍රී ලංකාවට ණය දෙන්න ඉදිරියේදී සාකච්ඡා
Next articleගාල්ලේ ධීවරයින් පාරට