අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

ඊයේ (01) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකාව තුළ මහජන හදිසි අවස්ථාවක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.