ලංගම බස් ගාස්තුවත් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉහළට

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස් ගාස්තුවත් 35% කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කර ඇත.