රඹුක්කන පොලිස් බල ප්‍රදේශයට ඇඳිරි නීතිය පැනවේ

නැවත දැනුම්දෙන දෙන තුරු රඹුක්කන පොලිස් බල ප්‍රදේශයට ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති බව වාර්තා වේ.