නව බස් ගාස්තු ඇතුළත් මිල සටහන මෙන්න

ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමිම හමුවේ සිදුකළ 35% ක බස් ගාස්තු සංශෝධනය අද (20) සිට ක්‍රියාත්මකයි.