ගාලුමුවදොර විරෝධතාවයට අදට දින 19 ක්

ගාලුමුවදොර විරෝධතාවයට අදට දින 19 යි.

මේ අතර රට පුරා ජනතාව තවමත් ආණ්ඩුවට එරෙහිව සිය විරෝධය පළ කරමින් සිටිනවා.

මයිනා ගෝ ගම විරෝධතාවයද තවමත් පැවැත්වෙනවා.