නැඳුන්ගමුවේ රාජා ජාතික වස්තුවක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

නැඳුන්ගමුවේ රාජා

”නැඳුන්ගමුවේ රාජා” ජාතික වස්තුවක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

nadu2