පාර්ලිමේන්තුව ඇරඹෙයි

පාර්ලිමේන්තුව

අද උදෑසන 10.00 ට කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භ විය.

එහි සජීවී දර්ශන සියත ටීවී ඔස්සේ නැරඹිය හැක.