දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමයත් වර්ජනයට එක්වෙයි

හෙට රටපුරා පැවැත්වෙන දීප ව්‍යාප්ත වර්ජනයට සහභාගී වීමට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය තීරණය කර ඇත.