පාර්ලිමේන්තුව අසළ විරෝධතාකරුවන්ට කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්

පාර්ලිමේන්තුව අසල විරෝධතාවයේ නිරත අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ විරෝධතාකරුවන්ට ජල සහ කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කර ඇත.