ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගුයි

ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර තිබෙන බවත් වහාම සේවයට වාර්තා කරන ලෙසත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

niwa1