මුළු දිවයිනටම ඇදිරි නීතිය

පවතින තත්ත්වය පාලනය කිරීමට මුළු දිවයිනටම ඇදිරී නීතිය