අගමැති ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාරදෙයි

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාරදෙයි.