ඇමතිවරයෙක් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාරදෙයි

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.