අගමැති ඉල්ලා අස්වීමට අදාළ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කෙරේ

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමට අදාල ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර ඇත.