පක්ෂනායක රැස්වීම පැවැත්වීමට තීරණයක්

අද (11) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීම Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබේ.