කොළඹ – මීගමුව පාර මහබාගෙන් අවහිර වෙයි

ගාලු පාර

කොළඹ – මීගමුව ප්‍රධාන මාර්ගය මහබාගේ මංසන්ධියෙන් අවහිර වී ඇත.

ගෑස් ඉල්ලා සිදුකරන විරෝධතාවක් හේතුවෙන් මෙලෙස රථවාහන තදබදයක් ඇතිවී ඇත.