15 සහ 16 දිනවල සුරාසැල් වැසෙයි

වෙසක් පොහොය හේතුවෙන් මැයි 15 සහ 16 යන දිනවල මත්පැන් අලෙවි සැල් වසා තබන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.