නීති රීති හා උපදෙස්වලට පටහැනිව කටයුතු කරන ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත ඉන්ධන සැපයීම අත්හිටුවයි

නීති රීති හා උපදෙස්වලට පටහැනිව කටයුතු කර ඇති ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත ඉන්ධන සැපයීම අත් හිටුවයි.

ce1