කතානායක කාර්යාලයෙන් නිවේදනයක්

ජනපතිගේ අස්වීම ප්‍රසිද්ධ කිරීම හෙට දිනයේ සිදුකරන බව කතානායක විසින් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටිනවා, ඒ ලිපිය පහතින්