අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ගේ නම් ගැසට් කෙරේ

රජයේ අමාත්‍යාංශ 28ක් සඳහා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් පත්කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස එම්.එම්. සිරිවර්ධන පත් කර ඇති අතර විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහා අරුණි විජේවර්ධන පත්කර ඇත.

අනුෂ පැල්පිට ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් ධුරයට පත් කර තිබෙනවා.