අගෝස්තු පාසල් නිවාඩුව ලබා නොදීමට තීරණයක්

Share

අගෝස්තු මාසය සඳහා පාසල් නිවාඩුවක් ලබානොදෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයත්ත පවසනවා.

ඒ අනුව ලබන සඳුදා සිට නිවාඩු නොමැති ව නොවැම්බර් මස අග වන තෙක් පාසල් පවත්වමින් අතපසු වූ අධ්‍යයන කටයුතු ආවරණය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ.

Read more

Local News