අද සිට පාසල් සතියට දින තුනයි

2022 අගෝස්තු 01 සිට 05 දින දක්වා සතිය තුළ රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් සඳුදා අඟහරුවාදා සහ බ‍්‍රහස්පතින්දා පාසල් පැවැත්වීම ද බදාදා සහ සිකුරාදා දිනවල දී සිසුන්ට නිවෙස්වල සිට ඉගෙනීමේ කටයුතුවල නිරත විය හැකි කි‍්‍රයාරකම් ලබාදීමට සිදුකෙරෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.