කොළඹ කොටුව සහ බදුල්ල අතර සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය කිහිපයක් අවලංගුයි

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ නාය යාම් හේතුවෙන් කොළඹ කොටුව සහ බදුල්ල අතර සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය කිහිපයක් අවලංගු බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

dum5