නව පිරවුම්හල් 50 ක් විවෘත කිරීමට IOC සමාගමට අනුමැතිය

ලංකා අයි ඕ සී සමාගමට තවත් ඉන්ධන පිරවුම්හල් 50ක් ස්ථාපනය කිරීමට අවසර ලැබුණු බව එම සමාගම කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළට දැනුම් දී ඇත.