ගෑස් මිල අඩු කිරීමට අදාළ නිවේදනය අද පස්වරුවේ

ලිට්‍රෝ ගෑස්

ගෑස් මිල අඩු කිරීමට අදාළ නිවේදනය අද පස්වරුවේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි.

මේ අතර විදුලි බිල වැඩි කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්වෙන අතර වැඩිවන ප්‍රතිශතයන් හෙට ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.