අද විදුලිය කප්පාදුවක් නැහැ

අද (11) දිනයේ විදුලිය කප්පාදුවක් සිදු නොකරන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසයි.