පාර පුරා ගොස් ලංගමයේ ගැටුනු බස් රිය

බස් රිය

මහනුවර බලා ගමන් ගන්නා පෞද්ගලික බස් රථයක් අපරික්ෂාකාරී ලෙස ධාවනය වන අයුරු ඊට පිටුපසින් ගමන් ගත් වෑන් රථයක සිටි පුද්ගලයෙකු තම ජංගම දුරකථනයකින් පටිගත කර තිබුණා.

එම බස් රථය පස්යාල කජුගම ප්‍රදේශයේදී තවත් බස් රථයක පිටුපස ගැටී ඇති අතර එහි සිටි පුද්ගලයින් පිරිසක් රියදුරාට දොස් පවරන අයුරු ද පටිගතව තිබුණා.