අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ

ඊයේ පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළැඹුණු තීරණ පහත පරිදි වේ.

Cabinet Decisions on 23.09.2022 S page 001
Cabinet Decisions on 23.09.2022 S page 002
Cabinet Decisions on 23.09.2022 S page 003
Cabinet Decisions on 23.09.2022 S page 004
Cabinet Decisions on 23.09.2022 S page 005
Cabinet Decisions on 23.09.2022 S page 006