අමාත්‍යවරුන්ගේ විදෙස් ගමන්වලට සීමා

අමාත්‍යවරුන්ගේ විදෙස් ගමන් සීමා වෙයි

mini